Đình chỉ (Suspension)

Đình chỉ đề cập đến việc nghỉ làm tạm thời, không lương đối với nhân viên như một biện pháp kỷ luật hoặc chờ điều tra về hành vi sai trái hoặc vi phạm chính sách bị cáo buộc. Trong thời gian này, nhân viên thường phải tránh xa nơi làm việc và không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến công việc.

Ví dụ
Một nhân viên bị đồng nghiệp tố cáo có hành vi quấy rối. Theo chính sách của công ty, bộ phận nhân sự đã tiến hành điều tra. Để đảm bảo cuộc điều tra công bằng và không thiên vị, nhân viên bị buộc tội đã bị đình chỉ công tác trong hai tuần trong thời gian cuộc điều tra diễn ra. Trong thời gian này, họ không được phép vào cơ sở công ty hoặc thực hiện các nhiệm vụ công việc thông thường và không được trả lương thường xuyên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!