Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựDịch vụ tính lương (Payroll Service)
Dịch vụ tính lương (Payroll Service)

Dịch vụ tính lương đề cập đến quy trình thuê ngoài để quản lý và điều hành các nhiệm vụ và trách nhiệm trả lương của một tổ chức. Thuật ngữ này liên quan đến việc tính toán, xử lý và phân phối tiền lương, tiền thưởng và các khoản khấu trừ của nhân viên một cách thường xuyên. Dịch vụ tính lương thường được cung cấp bởi các công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt, những người xử lý các chi tiết phức tạp của quản lý tiền lương, đảm bảo tính chính xác, tuân thủ và kịp thời.

Ví dụ
Công ty ABC quyết định thuê dịch vụ tính lương bên ngoài. Nhà cung cấp dịch vụ tính lương thu thập dữ liệu về thời gian và chấm công của nhân viên, tính toán tiền lương, khấu trừ thuế và các khoản khấu trừ hiện hành khác, đồng thời tạo séc lương hoặc giao dịch gửi tiền trực tiếp. Họ cũng xử lý khấu trừ thuế bảng lương, nộp báo cáo thuế và cung cấp quyền truy cập trực tuyến để nhân viên xem thông tin thanh toán của họ và tải xuống các biểu mẫu thuế.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!