De Minimis Rule

De Minimis Rule đề cập đến một nguyên tắc pháp lý cho phép người sử dụng lao động bỏ qua những vi phạm nhỏ về luật lao động khi chúng có tác động nhỏ đến lực lượng lao động hoặc sự tuân thủ chung của tổ chức.

Ví dụ
Giả sử một nhân viên thỉnh thoảng đi làm muộn vài phút nhưng những sự chậm trễ này không làm gián đoạn quy trình làm việc hoặc gây ra bất kỳ vấn đề quan trọng nào. Quy tắc De Minimis sẽ cho phép người sử dụng lao động bỏ qua những trường hợp đi trễ nhỏ này mà không áp dụng các biện pháp kỷ luật, thừa nhận rằng những vi phạm nhỏ đó có tác động tối thiểu đến nơi làm việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!