Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐánh giá hiệu suất (Performance review)
Đánh giá hiệu suất (Performance review)

Đánh giá hiệu suất còn được gọi là thẩm định. Đây là một quy trình chính thức trong đó hiệu suất công việc và đóng góp của nhân viên được đánh giá, xem xét bởi người giám sát hoặc người quản lý của họ. Đây là một đánh giá có cấu trúc và có hệ thống nhằm mục đích cung cấp phản hồi, công nhận thành tích và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Đánh giá hiệu suất thường được tiến hành hàng năm hoặc định kỳ và bao gồm một cuộc thảo luận giữa nhân viên và người quản lý của họ.

Ví dụ
Đánh giá hiệu suất là khi một nhân viên và người quản lý của họ gặp nhau để thảo luận về hiệu suất của nhân viên trong một khoảng thời gian cụ thể, như năm vừa qua. Trong quá trình xem xét, người quản lý đánh giá thành tích của nhân viên, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của họ và cung cấp phản hồi về hiệu suất của họ. Họ có thể thảo luận về những lĩnh vực mà nhân viên xuất sắc và đề xuất các cách để phát triển hơn nữa các kỹ năng của họ. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!