Công đoàn (Labor Union)

Công đoàn là một hiệp hội có tổ chức hoặc đại diện tập thể của người lao động hoặc nhân viên trong một ngành, công ty hoặc ngành nghề cụ thể. Mục đích chính của công đoàn là bảo vệ và nâng cao quyền, lợi ích và điều kiện làm việc của các thành viên thông qua thương lượng tập thể, vận động và các hình thức hành động công nghiệp khác nhau.

Ví dụ
Trong một công ty sản xuất, liên đoàn lao động thay mặt công nhân thương lượng với ban quản lý để đảm bảo mức lương tốt hơn, cải thiện tiêu chuẩn an toàn và giờ làm việc công bằng. Nếu cuộc đàm phán thất bại, công đoàn có thể tiến hành đình công để gây áp lực và đạt được yêu cầu của các thành viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!