Công đoàn (Labor Union)

Công đoàn, còn được gọi là liên đoàn lao động, là một nhóm người lao động có tổ chức cùng nhau bảo vệ và thúc đẩy lợi ích tập thể của họ tại nơi làm việc. Các công đoàn được thành lập với mục đích cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương, phúc lợi và các điều khoản lao động tổng thể cho các thành viên của họ. Họ đóng vai trò trung gian giữa người lao động và người sử dụng lao động, ủng hộ đối xử công bằng, đàm phán các thỏa thuận thương lượng tập thể và đại diện cho người lao động trong các tranh chấp hoặc khiếu kiện.

Ví dụ
Công đoàn là một nhóm công nhân nhà máy trong một công ty sản xuất ô tô quyết định thành lập công đoàn để giải quyết các mối quan tâm của họ về điều kiện làm việc và tiền lương. Người lao động cảm thấy rằng tiền lương của họ không cạnh tranh so với tiêu chuẩn của ngành và họ tin rằng môi trường làm việc không an toàn do các biện pháp an toàn không đầy đủ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!