Cố vấn (Mentoring)

Cố vấn đề cập đến mối quan hệ hợp tác và có cấu trúc giữa một cá nhân có kinh nghiệm (người cố vấn) và một cá nhân ít kinh nghiệm hơn (người được cố vấn) với mục tiêu phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Điều này liên quan đến việc người cố vấn cung cấp hướng dẫn, lời khuyên và hỗ trợ để giúp người được cố vấn tiếp thu kiến thức, kỹ năng và những hiểu biết sâu sắc có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp và phát triển tổng thể của họ.

Ví dụ
Một tổ chức chỉ định một người quản lý nhân sự dày dạn kinh nghiệm làm cố vấn cho một chuyên gia nhân sự cấp dưới. Người cố vấn gặp gỡ người được cố vấn thường xuyên để thảo luận về mục tiêu nghề nghiệp, đưa ra phản hồi về chiến lược nhân sự và chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc xử lý các vấn đề phức tạp về quan hệ nhân viên. Chương trình cố vấn giúp người được cố vấn hiểu sâu hơn về hoạt động nhân sự và đẩy nhanh quá trình thăng tiến nghề nghiệp của họ trong công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!