Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChuyển đổi hệ thống (System Changeover)
Chuyển đổi hệ thống (System Changeover)
Quá trình thay đổi hệ thống cũ sang hệ thống mới, bao gồm các bước từ tiến hành thử nghiệm, chuyển đổi và kiểm tra hệ thống mới.
 
Ví dụ
 
Công ty quyết định chuyển đổi từ hệ thống quản lý khách hàng cũ sang một hệ thống mới, và họ phải tiến hành các bước kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện việc chuyển đổi.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!