Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChiến lược quản lý nguồn nhân lực (Strategic HRM)
Chiến lược quản lý nguồn nhân lực (Strategic HRM)

Chiến lược quản lý nguồn nhân lực là một cách tiếp cận toàn diện trong lĩnh vực nhân sự nhằm điều chỉnh các chính sách và thực tiễn nhân sự phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của tổ chức. Chiến lược này liên quan đến việc tích hợp các chức năng và quyết định nhân sự vào quy trình hoạch định chiến lược rộng hơn để nâng cao hiệu suất, khả năng cạnh tranh và tính bền vững của tổ chức.

Ví dụ
Trong một công ty sản xuất có mục tiêu mở rộng sang các thị trường toàn cầu mới, Chiến lược quản lý nguồn nhân lực sẽ liên quan đến việc xác định nhu cầu về lực lượng lao động đa dạng để hiểu và đáp ứng các sắc thái văn hóa khác nhau. Sau đó, bộ phận nhân sự sẽ tạo ra các chiến lược tuyển dụng và chương trình đào tạo để thu hút và phát triển nhân viên có kinh nghiệm quốc tế, điều chỉnh các nỗ lực nhân sự phù hợp với mục tiêu chiến lược mở rộng toàn cầu của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!