Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChênh lệch lương (Wage Drift)
Chênh lệch lương (Wage Drift)

Chênh lệch lương đề cập đến hiện tượng thu nhập thực tế của nhân viên vượt quá mức lương hoặc tiền lương đã thỏa thuận ban đầu hoặc được xác định theo hợp đồng. Điều này thường xảy ra khi nhân viên nhận được khoản thù lao bổ sung thông qua làm thêm giờ, tiền thưởng hoặc các thành phần lương thay đổi khác ngoài mức lương cơ bản của họ.

Ví dụ
Một nhân viên được thuê với mức lương cố định hàng năm là 50.000 đô la nhưng kiếm được 55.000 đô la trong một năm do làm thêm giờ và tiền thưởng hiệu suất đang trải qua tình trạng chênh lệch lương.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!