Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCấu trúc ma trận (Matrix organization)
Cấu trúc ma trận (Matrix organization)

Cấu trúc ma trận (Matrix organization) trong lĩnh vực quản lý nhân sự là một cấu trúc quản lý trong đó nhân viên báo cáo cho nhiều quản lý, thường là một quản lý chức năng và một quản lý dự án. Hệ thống báo cáo kép này cho phép linh hoạt và chuyên môn cao hơn trong các dự án phức tạp.

Ví dụ
Tổ chức ma trận trong lĩnh vực quản lý nhân sự là một cấu trúc quản lý trong đó nhân viên báo cáo cho nhiều quản lý, thường là một quản lý chức năng và một quản lý dự án. Hệ thống báo cáo kép này cho phép linh hoạt và chuyên môn cao hơn trong các dự án phức tạp.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!