Cách chức (Demotion)

Cách chức đề cập đến hành động chuyển nhân viên xuống vị trí hoặc cấp bậc thấp hơn trong một tổ chức. Nó thường liên quan đến việc giảm trách nhiệm công việc, địa vị và thường là tiền lương.

Ví dụ

John, người trước đây là trưởng nhóm, đã bị giáng cấp xuống nhân viên bình thường sau khi liên tục thể hiện kém hiệu quả trong vai trò của mình.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!