Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCác khoản khấu trừ của nhân viên (Employee Deductions)
Các khoản khấu trừ của nhân viên (Employee Deductions)

Các khoản khấu trừ của nhân viên là số tiền được khấu trừ từ tiền lương hoặc tiền lương của nhân viên cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như thuế, đóng góp lợi ích hoặc các khoản khấu trừ được phép hợp pháp. Những khoản khấu trừ này thường được ghi trong hợp đồng lao động hoặc được điều chỉnh bởi luật lao động hiện hành.

Ví dụ

Tiền lương của nhân viên có thể phản ánh các khoản khấu trừ thuế thu nhập, đóng góp An sinh xã hội, phí bảo hiểm y tế, đóng góp quỹ hưu trí hoặc phí công đoàn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!