Bỏ việc được hiểu là nhân viên không đến làm việc mà không có thông báo (hoặc giải thích) cho người quản lý hoặc phòng nhân sự. Hành vi này được xem là vi phạm nghiêm trọng đến nội quy, quy trình của công ty và có thể dẫn đến đuổi việc.
 
Ví dụ
Một nhân viên không đến làm việc trong 3 ngày liên tiếp mà không có bất kỳ thông báo hoặc giải thích nào cho sếp hoặc phòng nhân sự của công ty, thì hành vi này sẽ được xem là bỏ việc.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!