Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBảo hiểm thất nghiệp tiêu bang (SUI -State Unemployment Insurance)
Bảo hiểm thất nghiệp tiêu bang (SUI -State Unemployment Insurance)
Một chương trình bảo hiểm thất nghiệp do chính phủ bang hoặc liên bang quản lý, cung cấp trợ cấp cho những người thất nghiệp do không có lỗi của họ.
 
Ví dụ
 
Nếu một nhân viên bị sa thải vì doanh nghiệp giảm quy mô hoạt động và không phải do lỗi của nhân viên đó, họ có thể đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp từ SUI.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!