Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBảo hiểm ngừng mức lỗ (Stop-Loss Insurance)
Bảo hiểm ngừng mức lỗ (Stop-Loss Insurance)

Bảo hiểm ngừng mức lỗ (Bảo hiểm vượt mức bồi thường) là loại bảo hiểm sức khỏe cho các doanh nghiệp với mức giới hạn chi trả tối đa. Nếu chi phí y tế cho một nhân viên vượt quá giới hạn đó, công ty sẽ được bảo vệ khỏi việc phải thanh toán phần chi phí vượt quá giới hạn đó.

Bảo hiểm ngừng mức lỗ (Bảo hiểm vượt mức bồi thường) là loại bảo hiểm sức khỏe cho các doanh nghiệp với mức giới hạn chi trả tối đa. Nếu chi phí y tế cho một nhân viên vượt quá giới hạn đó, công ty sẽ được bảo vệ khỏi việc phải thanh toán phần chi phí vượt quá giới hạn đó.

Ví dụ

Công ty XYZ có Stop-Loss Insurance với giới hạn chi trả tối đa là 50 triệu đồng. Nếu một nhân viên phải chữa trị với chi phí lên đến 70 triệu đồng, công ty sẽ được bảo vệ khỏi phần chi phí vượt quá giới hạn 50 triệu đồng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!