Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBảng điểm cân bằng (The Balanced Scorecard)
Bảng điểm cân bằng (The Balanced Scorecard)

Bảng điểm cân bằng là một công cụ quản lý hiệu suất chiến lược được sử dụng bởi các tổ chức để đo và quản lý hiệu suất của mình theo nhiều góc độ. Cung cấp một cái nhìn cân bằng về hiệu suất của một tổ chức bằng cách xem xét các yếu tố tài chính và phi tài chính, cũng như các góc độ nội bộ và ngoại vi. Bảng điểm cân bằng dịch các tầm nhìn và chiến lược của một tổ chức thành một tập hợp các chỉ số hiệu suất chính (KPI) được cân nhắc với các mục tiêu và mục tiêu. Bảng điểm cân bằng tập trung vào bốn góc độ chính: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập và phát triển. Bằng cách theo dõi hiệu suất trong những lĩnh vực này, các tổ chức có thể đánh giá hiệu suất tổng thể và đưa ra quyết định thông minh để cải thiện kết quả chiến lược.

Ví dụ: 

Một công ty có thể sử dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá hiệu suất của mình. Từ góc độ tài chính, có thể theo dõi các số liệu như tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và lợi tức đầu tư. Từ góc độ khách hàng, có thể đo lường sự hài lòng của khách hàng, thị phần và tỷ lệ giữ chân khách hàng. Từ góc độ quy trình nội bộ, có thể đánh giá hiệu quả, chất lượng và sự đổi mới của quy trình. Từ góc độ học tập và phát triển, có thể giám sát việc đào tạo nhân viên, phát triển kỹ năng và sự hài lòng của nhân viên. Bằng cách phân tích hiệu suất trên các khía cạnh này, công ty có thể xác định các lĩnh vực sức mạnh và các lĩnh vực cần cải thiện, cho phép họ thực hiện các hành động để điều chỉnh các hoạt động của mình với các mục tiêu chiến lược và cải thiện hiệu suất tổng thể.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!