Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhân tích khoảng cách (Skills gap analysis)
Phân tích khoảng cách (Skills gap analysis)

Phân tích khoảng cách là quá trình mà các tổ chức sử dụng để xác định khoảng cách giữa kỹ năng yêu cầu cho một công việc hoặc vai trò cụ thể và kỹ năng mà nhân viên hiện tại hoặc ứng viên tiềm năng sở hữu. Quá trình này bao gồm đánh giá mức độ kỹ năng hiện tại của cá nhân và so sánh chúng với những kỹ năng mong muốn hoặc yêu cầu để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Mục đích của phân tích khoảng cách kỹ năng là xác định các lĩnh vực cần bổ sung đào tạo, phát triển hoặc nỗ lực tuyển dụng để thu hẹp khoảng cách và đảm bảo rằng tổ chức có đủ kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu của mình.

Ví dụ
Một công ty phát triển phần mềm muốn đánh giá khoảng cách kỹ năng giữa các lập trình viên của mình. Công ty xác định các kỹ năng mong muốn, chẳng hạn như thành thạo các ngôn ngữ lập trình cụ thể, hiểu biết về các framework phần mềm và chuyên môn về các phương pháp phát triển nhạy bén.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!