Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựKế hoạch hành động khẳng định (Affirmative Action Plan)
Kế hoạch hành động khẳng định (Affirmative Action Plan)

Kế hoạch hành động khẳng định (AAP) là một kế hoạch hoặc chương trình vạch ra các nỗ lực của nhà đầu tư chính và có liên quan nhằm cung cấp cơ hội việc làm bình đẳng, thường hỗ trợ sự thăng tiến của nhân viên mà không có sự phân biệt nào về: giới tính, chủng tộc, tình trạng khuyết tật hoặc trường hợp cựu chiến binh.

Ví dụ
Công ty ABC nhận ra rằng một số nhóm thiểu số trước đây thường ít được đại diện trong lực lượng lao động của mình, đặc biệt là ở các vị trí cấp cao hơn. Trong nỗ lực thúc đẩy sự đa dạng và cơ hội bình đẳng, Công ty ABC xây dựng Kế hoạch Hành động Khẳng định (AAP). AAP vạch ra các mục tiêu, chiến lược và hành động cụ thể để tăng tính đại diện và cải thiện trải nghiệm việc làm của các nhóm ít được đại diện trong tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!